Alltid färska & uppdaterade nyheter och domar

 • Vikten av en god arbetsmiljö

  Vikten av en god arbetsmiljö

  En av arbetsrättens viktigaste delar är regelverket beträffande arbetsmiljö. Det är arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) som reglerar de skyldigheter som en arbetsgivare och andra skyddsansvariga har för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Begreppet arbetsmiljö är brett och kan förklaras till att omfatta i princip allt som avser att skydda arbetstagarna från ohälsa och skador…

 • Ingå avtal

  Ingå avtal

  I Sverige är några viktiga principer att det råder avtalsfrihet och att avtal som ingås ska hållas. Att kunna ingå avtal är en grundpelare för att tillgodose sina egna intressen och för att främja samhällsekonomin i stort. Parterna som ingår avtalet kan både vara privatpersoner och företag. Ett avtal mellan två privatpersoner kan till exempel…

 • Hallå arbetsgivare – har du allt klart inför semestern?

  Hallå arbetsgivare – har du allt klart inför semestern?

  Några tips att ha i åtanke inför stundande semester! Äntligen! Våren har kommit med stormsteg och med det även känslan av att det närmar sig sommar. För de flesta en härlig tid att se fram mot, men för en arbetsgivare innebär det ganska mycket att tänka på planeringsmässigt innan godkännande om semester kan ges. Här…

 • Att ha koll på inför kommande semestertider!

  Att ha koll på inför kommande semestertider!

  I semesterlagen (1977:480) finns regler om olika delar kopplade till semester. Den behandlar bland annat semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Flera av reglerna i semesterlagen är dispositiva, vilket betyder att de kan avtalas bort i avtal. I denna artikel går vi igenom de olika delarna gällande semester så att du vet vad som gäller för just…

 • Varför är rehabilitering en lönsam strategi när det kommer till missbruk på arbetsplatsen!

  Varför är rehabilitering en lönsam strategi när det kommer till missbruk på arbetsplatsen!

  De flesta av oss är idag relativt införstådda med att missbruksproblem av olika slag existerar och ibland behöver en rehabilitering. Att antalet personer som befinner sig i ett så kallat riskbruk av alkohol, spel eller droger uppgår till 1 miljon svenskar  kanske inte är fullt lika känt! En förutsättning för att inte utveckla ett tyngre missbruk…

 • Utvärdering av arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

  Utvärdering av arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

  För lite mer än sex år sedan kom nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) med fokus på arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Nu har en utvärdering genomförts för att analysera vilken inverkan dessa nya regler har fått.

 • Turordningsregler enligt nya LAS

  Turordningsregler enligt nya LAS

  Det är en turbulent värld vi lever i, som påverkar oss inte bara på det individuella planet utan även utifrån ett företagarperspektiv. Varje dag kommer nyheter om ökade kostnader för exempelvis el till en lågkonjunktur som knackar på dörren! Då kan det vara bra att känna till hur de nya turordningsreglerna som började gälla per…

 • Inga krav på ”objektiva fynd” vid psykisk ohälsa

  Inga krav på ”objektiva fynd” vid psykisk ohälsa

  Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 5070-21, 5071-21 meddelad den 16 november 2022 Försäkringskassans krav för att bevilja sjukpenning har länge varit att det ska finnas ”objektiva fynd” för att bevisa att en person har rätt till det. Detta har varit ett problem för individer som har sjukdomar där just objektiva fynd inte går att påvisa,…

 • Nya LAS – hur påverkas tidsbegränsade anställningar?

  Nya LAS – hur påverkas tidsbegränsade anställningar?

  I och med nya LAS har den tidsbegränsade anställningsformen allmän visstidsanställning ersatts med särskild visstidsanställning som övergår till en tillsvidareanställning redan efter tolv månader i stället för två år som det var tidigare. Hur ser omvandlingen ut när det kommer till nya som gamla visstidsanställningar. Hur ska du som arbetsgivare hantera dessa i praktiken. Ibland…