NyheterArtiklarProvanställning

Provanställning

Vad är provanställning? 

En provanställning är en anställningsform som innebär att man som längst under sex
månader innehar en visstidsanställning. När någon påbörjar en tillsvidareanställning är det
vanligt att anställningen börjar som en provanställning som sedan övergår till en
tillsvidareanställning. Reglerna om detta finns i Lagen om anställningsskydd (LAS).

Syftet med en provanställning är att både arbetstagaren och arbetsgivaren ska få prova på
varandra. Under provanställningen har arbetstagare ett sämre anställningsskydd än om
denne innehar en tillsvidareanställning.

Hur länge får en provanställning pågå? 

En provanställning får som längst pågå i sex månader. Huvudregeln enligt LAS är att
anställningen automatiskt övergår till en tillsvidareanställning efter dessa sex månader.
Denna huvudregel gäller om det inte finns annat avtalat genom kollektivavtal. Längre eller
kortare provanställning kan vara aktuellt om det finns skrivet i kollektivavtalet som också
måste finnas med i anställningsavtalet.

Som med mycket annat inom juridiken finns det undantag från huvudregeln. I ett avgörande
från 2020 (AD 2020 nr 53) kom domstolen fram till att arbetsgivare kan förlänga
provanställningen om arbetstagaren varit frånvarande under stora delar av den ordinarie
provanställningen.

Om arbetsgivaren vill avsluta provanställningen eller om denne inte vill att provanställningen
ska övergå till en tillsvidareanställning måste det meddelas till arbetstagaren minst två
veckor i förväg. Denna period kallas för varseltid. Varseltiden kan precis som längden på
provanställningen skilja sig från reglerna i LAS om det finns reglerat i kollektivavtal. En
arbetstagare behöver inte ha någon framförhållning angående avslutande av
provanställningen utan kan säga upp sig på dagen.

Vilka rättigheter respektive skyldigheter har en arbetstagare under sin prövotid?

Som arbetstagare har du precis som alla andra anställda på arbetsplatsen rätt till semester,
övertid, ob-ersättning etc. Det enda som skiljer vad gäller rättigheterna är
anställningsskyddet. Det finns inget sådant under en provanställning. Arbetsgivaren kan när
som helst, utan anledning, avsluta provanställningen under prövotiden. Detta till skillnad
från en tillsvidareanställning som kräver sakliga skäl för uppsägning. Arbetsgivaren behöver
givetvis ta hänsyn till varseltiden på två veckor.

Är en arbetstagare med i facket ska arbetsgivaren även underrätta dem om avbrytandet av
provanställningen. Arbetstagaren och facket har sedan rätt till överläggning med
arbetsgivaren om så önskas.

De skyldigheter en arbetstagare har under prövotiden skiljer sig inte från en annan
anställningsform. Alla regler som andra anställda följer gäller precis likadant för en person
med provanställning.

Vilka rättigheter respektive skyldigheter har en arbetsgivare under prövotiden?

En viktig skyldighet arbetsgivare har under prövotiden för en anställd är att ta hänsyn till
varseltiden. Alltså att underrätta den anställde om att avbryta anställningen minst två veckor
i förväg.

En viktig rättighet arbetsgivare har under en provanställning är att kunna avsluta
anställningen utan att ha sakliga skäl till uppsägningen. Något som vanligtvis krävs för
avslutande av en tillsvidareanställning.

Vad händer efter provanställningen?

Efter provanställningen övergår tjänsten till en tillsvidareanställning eller avslutas om
arbetsgivaren varslat arbetstagaren inom varseltiden.

Annars är som ovan nämnt huvudregeln att anställningen efter prövotiden övergår till en
tillsvidareanställning. Återigen, om något annat avtalats i kollektivavtal så går det före
reglerna i LAS.

Vad händer om arbetsgivaren ändrar den kommande anställningsformen under tiden
prövotiden fortfarande pågår?

En tillsvidareanställning kan vara på antingen heltid eller deltid. Heltid innebär 100% arbete
och avser normalt sett 40 timmar per vecka. Deltid kan hur många arbetstimmar som helst
och beräknas procentuellt av en heltidstjänst. Det finns ingen minimigräns för lägst antal
timmar i lagen. Detta kan endast regleras i ett eventuellt kollektivavtal.

Huvudregeln är att provanställningen övergår till en tillsvidareanställning efter sex månader.
Detta kan alltså vara 100%, 80% eller vilken procentsats som helst. Det finns inget reglerat i
lag kring detta. Arbetsgivaren får fritt omstrukturera antalet arbetstimmar från 100% till 80%
eller liknande. Dock måste ett nytt anställningsavtal träffas. Har arbetsgivaren gjort en
utfästelse om att provanställningen kommer övergå till en tillsvidareanställning på 100%
måste detta finnas reglerat i anställningsavtalet. Skulle arbetsgivaren ändra sig och erbjuda
en tjänst på 80% måste ett nytt anställningsavtal träffas och det tidigare avslutas. Det är
alltså inte möjligt att ändra en överenskommen och avtalad tjänst, trots att det fortfarande
är en tillsvidareanställning.

Relaterat

 • Provanställning

  Provanställning

  Vad är provanställning?  En provanställning är en anställningsform som innebär att man som längst under sexmånader innehar en visstidsanställning. När någon påbörjar en tillsvidareanställning är detvanligt att anställningen börjar som en provanställning som sedan övergår till entillsvidareanställning. Reglerna om detta finns i Lagen om anställningsskydd (LAS). Syftet med en provanställning är att både arbetstagaren och…

 • Sjuk på semestern?

  Sjuk på semestern?

  Den svenska arbetsrätten reglerar arbetstagares rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen.Inom detta inkluderas frågor som rör semester och ledighet. Semestern är en viktig del iarbetslivet och är skyddad genom semesterlagen (1977:480). Denna lag garanterar att allaanställda har rätt till semester och syftar till att främja en hälsosam arbetsmiljö ocharbetslivsbalans. I semesterlagen återfinns regler gällande längd, förläggning…

 • EU-direktivet för insyn i lönesättning och dess påverkan på löneprocessen i Sverige

  EU-direktivet för insyn i lönesättning och dess påverkan på löneprocessen i Sverige

  Direktivet om lönetransparens handlar om att komma till rätta med lönediskriminering mellan kvinnor och män i hela EU. Alla EU:s medlemsländer ska ha införlivat direktivets regler senast om tre år.

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

*” anger obligatoriska fält